Your browser does not support JavaScript!
主選單
讀者園地

      

     

學生:

   

201809月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系三年級

張○銣

2 

護理學系一年級

李○穎

...
 

 

學生:

   

201806月借閱圖書排行

  

  

  

1

聽語學系二年級

古○綿

2

護理學系二年級

張○銣

3

護理學系二年級

...
 

  

學生:

   

201805月借閱圖書排行

  

  

  

1

醫學系二年級

朱○光

2

護理學系二年級

張○銣

3

醫學系四年級

喻...

  

學生:

   

201804月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系二年級

張○銣

2

醫學系二年級

朱○光

3

聽語學系二年級

...
 

         

學生:

   

201711月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系二年級

張○銣

2

聽語學系一年級

陳○瑄

3

醫學...

 

    

...

學生:

   

201710月借閱圖書排行

  

  

  

1

醫學系二年級

張○瑩

2

醫學系二年級

朱○光

2

護理學系二年級

    

學生:

   

201709月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系二年級

張○銣

2

護理學系三年級

王○樺

3

護理學系三年級...

 

  

學生:

   

2017年08月借閱圖書排行

名  

單  

姓  

1

醫學系四年級

喻○祥

2

醫學系二年級

姚○均

3

聽語系四年級

周○...

 

        

學生:

   

201707月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系三年級

鍾○葒

1

醫學系二年級

林○恩

2

醫學系三...

  

學生:

   

201705月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系一年級

張○銣

2

醫學系三年級

蔡○任

3

醫學系三年級

黃...

 

 

學生:

   

201704月借閱圖書排行

  

  

  

1

醫學系三年級

蔡○任

2

護理學系一年級

林○彣

3

醫學系一年級

莊○瑩

...

     

學生:

   

201703月借閱圖書排行

  

  

  

1

護理學系一年級

張○銣

2

醫學系三年級

黃○鶊

3

聽力暨語言治療...

 

 

學生:

   

201611月借閱圖書排行

  

  

  

1

聽語系二年級

O

2

醫學系五年級

O 惟

3

醫學系六年級

O朋...